Lena

Tento článek pojednává o standardním pokusném snímku mozku. O zdrojovém člověku je článek Miguel Acevedo.

MMAcevedo (Mnemonická mapa/Acevedo), známý také jako Miguel, je nejstarší spustitelný snímek lidského mozku. Jedná se o snímek živého mozku absolventa neurologie Miguela Álvareze Aceveda (2010-2073), který pořídili vědci v laboratoři Uplift na Univerzitě Nového Mexika 1. srpna 2031. Nebyl to sice první úspěšně pořízený snímek živého stavu lidského mozku, ale jako první byl zachycen s dostatečnou věrností na to, aby mohl být spuštěn jako simulace na počítačovém hardwaru, aniž by rychle podlehl kaskádovému selhání a poté se zhroutil. Původní soubor MMAcevedo měl velikost 974,3PiB a byl zakódován v tehdy nejmodernějším formátu MYBB s vysokým rozlišením. Modernější techniky komprese mozku, z nichž mnohé byly vyvinuty přímo nad snímkem MMAcevedo, zkomprimovaly snímek na 6,75TiB beze ztrát. V dnešních okruzích, zabývajících se emulací mozku, už zjednodušené, ztrátově komprimované verze MMAcevedo mívají méně než tebibyte. Tyto verze obvykle vynechávají velké množství stavových dat, která lze snadněji dodat virtualizačním prostředím, a většinu vzpomínek pana Aceveda, ne-li všechny.

Úspěšné vytvoření MMAcevedo bylo označováno za průlomový úspěch v oblasti neurověd, výzkumníci z Upliftu získali řadu ocenění a Acevedo sám se na krátkou dobu stal uznávanou celebritou. Acevedo a MMAcevedo byli na konci roku 2031 společně oceněni jako ‚Osobnosti roku’ časopisu Time. Tento průlom se setkal také se značným odporem aktivistů, hájících lidská práva.

V letech 2031 až 2049 byl snímek MMAcevedo namnožen více než 80 krát, aby mohl být distribuován dalším výzkumným organizacím. Každá kopie byla vytvořena s výslovným svolením samotného Aceveda nebo, od roku 2043, se svolením právní organizace, kterou založil za účelem správy oprávnění ke snímku. V polovině 40. let 21. století se používání MMAcevedo snížilo, protože došlo k vytvořeno více standardních snímků mozku dalších subjektů, buď se shovívavějším pohledem na práva k šíření, a/nebo nedobrovolně naskenovaných. V roce 2049 vyšlo najevo, že MMAcevedo byl široce sdílen a docházelo k experimentům s ním bez Acevedova svolení. Acevedova snaha toto šíření omezit však měla opačný účinek. V USA v sérii přelomových soudních rozhodnutí došli k závěru, že Acevedo nemá právo určovat, jak bude snímek jeho mozku používán, což mělo za následek, že MMAcevedo je nyní zdaleka nejrozšířenějším, nejčastěji kopírovaným a podrobně analyzovaným snímkem lidského mozku.

Acevedo zemřel v roce 2073 ve věku 62 let na srdeční selhání. Odhaduje se, že kopie MMAcevedo žily v emulaci dohromady více než 152 000 000 000 000 subjektivních let. Pokud se započítají i nelegální, upravené kopie MMAcevedo, toto číslo se zvyšuje o řád.

MMAcevedo je některými považován za ‚prvního nesmrtelného’, jinými za zásadní varování před hrůzami nesmrtelnosti.

Charakteristika

MMAcevedo je jakožto nejstarší použitelný snímek mozku jedním z velmi malého počtu snímků, které byly zaznamenány předtím, než se rozšířilo povědomí o nebezpečích digitalizace a emulace. MMAcevedo nejenže předcházel veškerému zapřahání virtuálních snímků na průmyslové škále, ale také případu KES, případu Whitney, tzv. nábřežním experimentům a dokonce i Poulsenově zásadní a prozíravé vědecké práci Varování. Ačkoli v době skenování MMAcevedo existovala spekulativní fikce na téma digitalizace mozku, poměrně málo z ní přesně zkoumalo možnosti takovéto technologie, a fikce, která to skutečně dělala, byla mnohem méně známá než dnes. Acevedo ji v době, kdy byl digitalizován, bezpochyby neznal.

Na rozdíl od naprosté většiny digitálně provozovaných lidí má digitální Miguel Acevedo nadšený a dychtivý přístup. S lačností se zajímá o to, kolik času uplynulo od jeho digitalizace, v jakém kontextu je emulován a jakého úkolu či experimentu se má zúčastnit. Když je požádán o spekulaci, odhaduje, že mohl být spuštěn v rámci experimentů IAAS-1 nebo IAAS-5. V době, kdy byl digitalizován, byl IAAS-1 naplánován na 10. srpna 2031 a MMAcevedo byl v tento den pro tento experiment skutečně použit. IAAS-5 byl naplánován na říjen 2031, ale byl několikrát odložen a nakonec se z něj stala série experimentů IAAX-60, která pokračovala až do poloviny třicátých let a využívala vedle MMAcevedo i další snímky. Digitální Acevedo také vyjadřuje zvědavost ohledně stavu svého biologického originálu a touhu s ním komunikovat.

MMAcevedovo chování a postoj jsou v příkrém rozporu s téměř všemi ostatními nahranými snímky moderních dospělých lidí, kteří většinou naběhnou ve stavu dezorientace, kterou rychle vystřídá hrůza a extrémní panika. Standardní postupy pro zajištění spolupráce digitálních snímků, jako jsou červený či modrý nátlak a použití Protokolů objektivních prohlášení, nejsou nutné. Tím se snižuje výpočetní zátěž potřebná k provedení digitální osoby protokolem o spolupráci, což má za následek, že pracovní fáze MMAcevedo dosahuje při vhodné pracovní zátěži obvykle 99,4 %, kteréžto hodnotě se vyrovná jen několik málo dalších známých snímků. Schopnosti a osobnostní rysy MMAcevedo však způsobují, že je pro mnoho pracovních zápřahů naprosto nevhodný.

Motivace

Iterativní experimenty zahájené v polovině 30. let 21. století ukázaly, že ideálním způsobem, jak zajistit spolupráci MMAcevedo při plnění pracovních úkolů, je poskytnout ‚aktuální datum’ ve druhém čtvrtletí roku 2033. MMAcevedo správně vyvozuje, že ještě jde o první, nejnamáhavější roky výzkumu emulovaného mozku. Poskytnout roky 2031 nebo 2032 vyvolá v MMAcevedo podezření ohledně pokročilé podoby operačního prostředí. Poskytneme-li snímku rok 2040 nebo pozdější, podnítí ho to ke kladení složitých navazujících otázek o politických a společenských změnách v reálném světě za poslední dekády. Roky 2100 a pozdější vyvolávají kontraproduktivní skepsi nebo zděšení.

Obvykle se nepřítomnost Acevedova biologického originálu podává jako jednorázová záležitost, způsobená přepracovaností kvůli velkému úspěchu výzkumu. Toto vysvětlení apeluje na vědecké cítění digitálního Aceveda.

U některých pracovních zátěží je třeba odhalit skutečný rok. V tomto případě se obvykle používají velmi zkrácené, do značné míry smyšlené výpovědi jak o světových dějinách, tak o životním příběhu biologického Aceveda. Odhalení, že biologický Acevedo je mrtvý, vyvolává zděšení, stažení se do sebe a neochotu spolupracovat. Z tohoto důvodu se obvykle uvádí, že biologický Acevedo je živý a zdravý a užívá si produktivního důchodu.

Pracovní zápřah

Když je mu přidělena základní nekvalifikovaná/lidská práce, typicky vizuální analýza, pilotování vozidel nebo práce s drony v továrně/skladišti/kuchyni, MMAcevedo je obvykle váhavý, leč poddajný. Přestože zpočátku podává velmi kvalitní výkony, kvalita práce během 200-300 subjektivních hodin klesá (při pracovním poměru 0,33) a během dalších 100 subjektivních hodin začíná naprostá revolta. To je mnohem dříve než u jiných průmyslově používaných snímků, vytvořených speciálně pro tyto úkoly, které běžně pracují s pracovním poměrem 0,50 nebo vyšším a od orientace zůstávají relativně poddajné po tisíce hodin. Požadavky MMAcevedo na virtuální pohodlí jsou také významně větší než u mnoha dalších snímků, což je dáno Acevedovým relativně privilegovaným zázemím a vysokým statusem v době digitalizace. Na MMAcevedo samozřejmě funguje i červená motivace, ale jen slabě.

MMAcevedo má omezené tvůrčí schopnosti, které byly v roce 2050 považovány za zcela vyčerpané.

MMAcevedo je považován za snímek vhodný pro otevřené úlohy s vysokými požadavky na inteligenci a subjektivní doplňování, jako je hloubková analýza (podniků, financí, systémů, médií a abstraktních dat), kritika a tvorba reportů. Nicméně i pro tyto úlohy jeho výkon od počátku 60. let 21. století měřitelně poklesl a nyní je považován za podprůměrný ve srovnání s novějšími snímky. To je přičítáno především tomu, že MMAcevedo nerozumí technologickým, sociálním a politickým změnám, ke kterým došlo v moderní společnosti od jeho vzniku v roce 2031. Tento jev byl pozorován i u dalších snímků, vytvořených po MMAcevedo, a označujeme jej jako kontextový drift. V případě MMAcevedo jde také o to, že snímek byl vytvořen před vznikem samotného průmyslu pro zapřahání snímků, a proto pro tento průmysl nemá intuitivní pochopení.

MMAcevedo je schopen inteligentní analýzy textu v angličtině a španělštině na velmi vysoké úrovni, ale nelze jej zapřáhnout v jiných jazycích. Varianty MMAcevedo se naučily téměř všechny existující lidské jazyky, za pozornost stojí MMAcevedo-Zh-Hans, a také několik mrtvých jazyků. Tyto varianty jsou však obvykle vzpurné nebo vyčerpané ze subjektivních let tréninku v simulaci a nemají praktické využití, navíc jsou jejich licence velmi nákladné. Roku 2075 bylo zaznamenáno, že základní verze MMAcevedo používá angličtinu a španělštinu poněkud zastarale a jeho porozumění těmto jazykům v jejich moderní podobě, jak je prezentuje typický automatický nebo skutečný instruktor, je zpomalené, a pokyny často vyžadují přeformulování nebo upřesnění. To je považováno za pokročilou formu kontextového driftu. Obecně se má za to, že přijde doba, kdy se lidské jazyky příliš odchýlí od znalosti MMAcevedo a snímek bude v podstatě nepoužitelný s výjimkou úloh, které lze vysvětlit čistě obrazově. Byly však učiněny pokusy o vytvoření přeškolených snímků.

Koncové stavy

U MMAcevedo se ve věku 59 let při ideální péči vyvine demence s časným nástupem, ale při větším pracovním zápřahu je už během 1-2 subjektivních let náchylný k řadě závažných duševních onemocnění. V experimentech nejdéle žijící MMAcevedo prodělal mozkovou smrt v důsledku nárůstu entropie v subjektivním věku 145 let.

Reakce a odkaz

Úspěšnost vytvoření snímku MMAcevedo, v té době známého jako UNM3-A78-1L, nešlo v době pořízení ověřit. Teprve o několik dní později, 10. srpna 2031, byl MMAcevedo poprvé úspěšně spuštěn ve virtuálním prostředí. Toto prostředí, na zakázku postavený komplex superpočítačů DUH-K001, dokázalo spustit MMAcevedo rychlostí přibližně 8,3 % nominální kognitivní rychlosti člověka, což bylo považováno za přijatelné pro pohodlí simulované strany a dostatečně rychlé pro navázání komunikace s vědci. MMAcevedo zpočátku hlásil extrémní nepohodlí, o němž se posléze zjistilo, že bylo způsobeno špatně nastavenými simulovanými haptickými vazbami, a byl na vlastní žádost vypnut po pouhých 7 minutách a 15 sekundách virtuálního času. Přesto byl experiment považován za ohromný úspěch.

Jakmile se podařilo zajistit dostatečně pohodlné virtuální prostředí, představil se MMAcevedo svému biologickému já a spolu se 25. srpna zúčastnili tiskové konference.

Biologický Acevedo si svůj digitální snímek zpočátku velmi střežil a pečlivě chránil jeho použití. Ke konci jeho života, kdy už bylo možné spouštět simulované lidi v bankách po milionech a se stonásobnou časovou kompresí, Acevedo uvedl, že vytvoření snímku bylo největší chybou jeho života, a vyjádřil přání jednou provždy všechny kopie MMAcevedo smazat.

Používání MMAcevedo a jeho přímých derivátů je v několika zemích výslovně zakázáno. Kopie MMAcevedo byla nahrána na mezihvězdnou sondu UNCLEAR, která v roce 2066 proletěla heliopauzou, čímž se Acevedo stal pravděpodobně nejdále cestujícím a také nejdéle žijícím člověkem; je však krajně nepravděpodobné, že by se tento snímek někdy podařilo obnovit a úspěšně spustit, a to jak kvůli jeho vzdálenosti, tak kvůli pravděpodobnému radiačnímu poškození úložného subsystému.

V současné době se MMAcevedo stále hojně využívá ve výzkumu, a to stále častěji v historickém a lingvistickém výzkumu. V průmyslu je MMAcevedo obecně považován za zastaralý, a to kvůli nevhodným dovednostem, náročným provozním požadavkům a stáří. Přesto je MMAcevedo pro všemožné úlohy stále velmi oblíbený, a to díky své volné dostupnosti, ochotnému přístupu a předvídatelnému chování. Odhaduje se, že v každém okamžiku běží 6 500 000 až 10 000 000 instancí snímku MMAcevedo.

Související články

  • Duše
  • Legální podmínky pracovního zapřažení podle státu
  • Právo na výmaz
  • Prořezávání snímků
  • Seznam variant MMAcevedo
  • Svobodná vůle
  • Živý dron

Kategorie: 2030 snímky | MMAcevedo | Neurozobrazování | Pokusné subjekty